ANBI status

Stichting de Zorggarage is gecertificeerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Zodoende zijn we per 1 januari 2021 verplicht om gegevens te publiceren op eigen website conform de publicatieplicht geldend voor ANBI’s.

Naam van de instelling
De naam van de instelling is Stichting de Zorggarage.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
Het RSIN nummer van de instelling is 85.48.48.204

Contactgegevens van de instelling
Stichting de Zorggarage
Chijnsgoed 12
6029 RR Sterksel

Email: info@stichtingdezorggarage.org
Website: www.stichtingdezorggarage.org

Doelstelling

  • Een vorm van begeleiding/dagbesteding te bieden aan mensen met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);
  • Op informele wijze (deel)vakmanschap aanleren bij haar cliënten op het gebied van automotive gerelateerde werkzaamheden en (sociale) vaardigheden;
  • Het begeleiden en ondersteunen van en bij (dagelijkse) huishoudelijke en sociale vaardigheden en vraagstukken;
  • Haar cliënten bijstaan en adviseren op het gebied van micro-budgettering.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Stichting De Zorggarage stelt zich ten doel om gedurende onbepaalde tijd afdoende werkzaamheden en beleiding te bieden aan cliënten. Om dit te doen wordt regelmatig gekeken naar uitbouwen van mogelijkheden en aanbieden van nieuwe uitdagingen. Mede hierom kent het bestuur een hoge frequentie van vergaderen: er wordt sinds januari 2020 ten minste iedere veertien dagen vergaderd, daarnaast wordt het dagelijks beheer uitgevoerd door oprichter en directeur Max Boogaarts.

Inkomsten
Stichting de Zorggarage is afhankelijk van meerdere inkomstenbronnen. Allereerst zijn er de inkomsten uit cliëntenbegeleiding. Ten tweede doet de stichting aan fondsenwerven bij bedrijven en stichtingen. Als laatste ontvangt de stichting donaties van particulieren.

Uitgaven
De stichting kent geen vorm van vermogensbeheer. De inkomsten komen volledig ten goede van de doelen van de stichting. De stichting kent verschillende kostenposten. Denk hierbij aan de lopende kosten van huur, gas, licht en water. Verder zijn er variabele kosten ten behoeve van de lopende projecten. Denk hierbij aan materialen, onderdelen, gereedschappen. Verder wordt er jaarlijks wordt er een bedrag gereserveerd. Vanaf 2021 wordt er jaarlijks wordt er een exploitatie en een projectbegroting opgesteld. De jaarrekening treft u hier elders aan.

Functie en namen van bestuurders

  • Diana Bok – Voorzitter
  • Jean-Pierre van Vlerken – Penningmeester
  • Koen Beekhuis – Secretaris
  • Wiel Jaspers – Algemeen bestuurslid
  • Theo Cranenbroek – Algemeen bestuurslid
Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen conform de bepaling in artikel 3 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten. Het beloningsbeleid voor het personeel van Stichting de Zorggarage is er op gericht te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaadbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.
 
Jaarverslag
Jaarverslag 2021
 
Financiële verantwoording